English Arabic Chinese Simplified Chinese Traditional Farsi French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese Russian Spanish Thai TurkishA different language is a different vision of life. - Federico Fellini
ورود همکاران    |   ثبت نام   |   تماس با VEC   |   فهرست راهنما

امتحان گرامر انگلیسی

دانش دستور زبان انگلیسی خود را باVEC آزمون گرامر آنلاین مورد آزمون قرار دهید.

این آزمون برای تمام سطوح مناسب می باشدبنابراین هر کسی می تواند آن آزمون را انجام دهد. اگر شما متخصص انگلیسی صحبت کردن و یا تازه شروع به یادگیری زبان می باشید شما می توانید این تست را امتحان دهید.

آزمون زبان انگلیسی برای کارفرمایان و مربیان

کارفرمایان و مربیان می توانند از این تست برای ارزیابی توانایی های زبان انگلیسی کارکنان و دانشجویان استفاده نمایند. لطفا توجه داشته باشید با این حال این ازمون گزارش کلی از توانایی های زبان انگلیلسی هرفرد را ارائه نمی نماید. هدف آزمون این می باشد که به سرعت ارزیابی مختصر از خواندن و درک مطلب دستور زبان انگلیسی فراهم آورد.

آزمون انلاین رایگان

یادگیری زبان انگلیسی آنلاین با مرکز انگلیسی ونکوور

حالا شما می توانید انلاین انگلیسی را با VEC بیاموزید.Bookmark this page and check back later.